Skip to content

Sensorteknologi i landbruket - et effektivt skadeforebyggende tiltak

Ring elektriker i stedet for brannvesenet

 

Med sensorer i sikringsskapene får du beskjed om unormale temperaturendringer, slik at man kan avdekke og rette feil i elektrisk anlegg før de fører til brann. Sensorene overvåker anleggene kontinuerlig og varsler til mobiltelefonen din.  

Nær 7 av 10 branner i landbruket skyldes feil på elektrisk anlegg/utstyr. Sensorteknologi er derfor et svært relevant skadeforebyggende tiltak. 

Du får 10 % rabatt – og ingen egenandel ved brann 

Kunder med fungerende sensorteknologi i samtlige sikringsskap på gården vil ha fritak for egenandel ved brannskader. 

Rabatten på brannforsikringen er 10 %. Besparelsen på forsikringen tilsier at man har finansiert investeringen i løpet av 2-4 år avhengig av anleggets størrelse.

Krav og retningslinjer 

1 Innledning 

Installasjon av sensor som oppdager kritisk temperaturøkning i el-skap, vil bidra til at el-feil blir oppdaget og rettet før en større skade oppstår. Sensorteknologien blir et tillegg til dagens el-kontroll og vil bidra til en vesentlig forbedring av denne. Nå kan el-kontrolløren lese av data fra sensorene for hele perioder og dermed avdekke feil som ikke kan oppdages på selve kontrolltidspunktet.  Dette vil kunne bidra til at antallet branner i landbruket holdes på et lavest mulig nivå. 

2 Formål 

Retningslinjene og kravene skal opprettholde sikkerhet ved valg og installasjon av sensorsystem for temperaturovervåking i tekniske installasjoner som hoved-inntak og andre strømskap, samt eventuelt el-motorer og ladere etc. Det skal sikres at utstyret ikke påvirkes av andre lovlige radiosendere, at utstyret ikke ødelegges av tiltenkt bruk og at det ikke utgjør noen fare for brukeren. 

3 Normative referanser 

 • Minimumskravet for sensorinstallasjoner i strømskap er at installasjonen tilfredsstiller forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon av 22.01.2007. 
 • FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav forarbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). 
 • NEK 400 Landbruk. 

4 Utstyr 

4.1 Sentralapparat/System 

Sentralapparatet/systemet skal kunne installeres og bygges ut med utstyr som forlenger rekkevidden ved behov. Anlegget skal kunne oppdage bortfall av driftsspenning (230V og/eller batterispenning), og varsle bruker om dette senest 30 minutter etter bortfall av driftsspenning. 

Hvis sentralapparat benyttes, skal det være godkjent etter EN 50131. 

Når det ikke brukes sentralapparat i systemet, men en HUB eller en router uten nødvendige sikkerhetsgodkjenninger, aksepteres det andre løsninger som f.eks. LoRaWAN eller lignende nettverk for transport av data fra sensorer til løsningen. 

4.2 Prosjektering av sensor 

Krav ved prosjektering av sensor 

 • Sensor skal utformes slik at den kan tåle krevende sone i et landbruksbygg. 
 • Kapslingsgrad skal være minimum IP44 i henhold til NEK 400 landbruk. 
 • Sensor skal være trådløs og gi alarm på en forhåndsbestemt verdi som er 60 grader. 
 • For å sikre at dør på el-skap er lukket, skal det varsles til anleggseier hvis skapet er åpent. 

Endring av forsikringsselskapenes forhåndsbestemte temperatur skal ikke være mulig å justere for brukere, men skal utføres av autorisert installatør eller leverandør. 

5 Plassering av sensor 

5.1 Overvåket område 

 • Gårdens bolighus (hus som er bebodde) 
 • Gårdens driftsbygninger (bygninger som er i bruk til gårdens drift) 
 • Veksthus med vekstlys. 
 • Andre bygninger som ligger nærmere enn 8 m fra bolighus, driftsbygninger og veksthus. 

Følgende objekter skal sikres: hovedinntak/ el-skap / fordelingstavler, styreskap. 

5.2 Fremgangsmåte for antall og plassering 

Det tas utgangspunkt i hovedfordelingen, som viser hvor inntaksskap er plassert. Videre er underfordelinger merket i hovedfordeling. Ved å systematisk følge dette nettverket, vil montør finne alle nødvendige objekter som skal sikres. Eksisterende kartplan over el-anlegget kan benyttes som dokumentasjon. 

Antall sensorer pr. skap er 1 stk. Sensor plasseres i toppen på skapet. 

Installatør setter navn på sensoren i henhold til plassering sammen med kunde. 

6 Brukervennlighet / tilknytning til toppsystem 

Bruker skal kunne overvåke systemet og bli varslet ved for høye temperaturer eller servicebehov gjennom e-post, push-melding på mobil og SMS-varsling. Systemet skal fungere også for brukere uten smarttelefon, det vil si de som ikke kan bruke app på mobil. App på mobil skal kunne benyttes både for iOS og Android-enheter. Det skal være mulig å gi varsling til flere brukere (familie, nabo, avløser eller lignende). 

Hvis sentralapparat benyttes på større bruk og veksthus, skal sentral ha mulighet for tilknytning til EN54-21 godkjent alarmsender (gjelder når sensorløsningen er knyttet til brannalarmanlegget). 

Leverandør, forsikringsselskap, el-kontrollør og autorisert installatør skal ha mulighet til å kunne se historikk og utføre fjernsupport for kunder de har avtale med gjennom programvare. 

7 Personvern 

Leverandørene av sensorutstyret er omfattet at personvernforordningen, som skal ivareta den enkeltes personvern. Dette innebærer at personopplysninger kun behandles i henhold til oppgitte formål, god informasjonssikkerhet og ivaretakelse av kundens rettigheter, blant annet til innsyn og sletting av data. Dette skal fremgå av kjøpvilkår, salgsbetingelser og lignende mellom kunden og leverandør. 

8 Godkjenning 

8.1 Kompetanse 

Prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av sensorsystem skal utføres av et foretak som kan dokumentere nødvendig kompetanse. 

Det kreves dokumentert kompetanse for å utføre arbeid i El-skap, beskrevet i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav forarbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). 

Godkjente svakstrømmontører er kvalifiserte for prosjektering/montering av sensorer. 

Personell som gjennomfører installasjon, skal også ha fullført produktkurs hos produsent av utstyret med utstedt kursbevis. Det aksepteres at produktkurs kan holdes digitalt. 

8.2 Kontroll og vedlikehold 

Sensorløsninger skal kontrolleres hvert tredje år av kompetent personell for å sikre at anlegget fungerer som prosjektert og beskrevet. Der sensorløsningen er knyttet til brannalarmanlegget, er kontrollen en del av årskontrollen av anlegget. 

Med kompetent personell menes el-kontrollører som er godkjent i henhold til NEK 405.3 og 405.1, samt kontrollører av brannalarmanlegg og godkjente svakstrømmontører. 

Leverandør skal kunne overvåke og varsle brukere og forsikringsselskap ved gjentatte alarmer som ikke rettes innen 30 dager. Systemet skal selv varsle om nødvendig batteribytte eller utskifting av sensorer. 

8.3 Godkjent installasjon 

En installasjon er ansett som godkjent når: 

 1. anlegget er prosjektert, installert og funksjonstestet etter disse retningslinjene. 
 1. installert utstyr og komponenter er i henhold til disse retningslinjene avsnitt 3. 
 1. eier/bruker har fått nødvendig informasjon om systemet. 

Dokumentasjon på ferdig installert anlegg skal meldes til Varig og Frende. Denne dokumentasjonen skal minimum inneholde opplysninger om kunde, hvor utstyr er installert, når installasjonen ble gjennomført og av hvem med kopi av faktura. 

Disse retningslinjene er utarbeidet med hensikt å sørge for trygge installasjoner av sensorer som skal sikre liv, helse og verdier.  

Retningslinjene vil kunne bli revidert fortløpende.

Godkjente installatører og priseksempler

Elotec

El-watch

Back To Top